Documentación

Carpetas


Documentos


 • ÚLTIMAS REGULACIONES DE LA XUNTA EN MATERIA DE LIMITACIÓN DE MOVIMIENTOS

  - LA NUEVA REGULACIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA LLEGA POR VÍA DE:

  ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde  do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 (DOGA 139 Bis).

  - Con esta orden se prorroga la de 25.06.21 y se efectúan modificaciones sobre ella.

  - Recordar que desde la orden de 25.06.21 las medidas en materia de Covid ya no afectan a que se produzcan o activen limitaciones de movimientos.

  - Su validez es hasta el 07.08.21

  - Aunque no hay limitaciones a la movilidad sí que vuelve a haber Concellos que están en el “Grupo A” (restricciones máximas) y “Grupo B” (restricciones altas).

  Esto hace que en esos Concellos las exigencias en cuanto a reuniones en lugares públicos o privados y accesos a establecimientos de hostelería son con un nivel alto.

  También es importante recordar que se aplican determinadas exigencias cuando se viajen en vehículo particular:

  3. Nos desprazamentos en vehículo particular respectaranse as imitacións que se esta blezan nesta orde para grupos de persoas no correspondente ámbito territorial.


  Para tal efecto, serán de aplicación as seguintes regras:


  a) Nos concellos enumerados na letra A do anexo II poderán desprazarse nun mesmo vehículo só as persoas conviventes, ben que estará permitido o desprazamento nun vehículo particular de persoas non conviventes que traballen xuntas e só para o traxecto de ida e volta ao centro de traballo, así como para que os menores poidan acudir a centros de ensino. Nestes casos, só se permitirán dúas persoas por fila de asentos e deberán usar todas máscara.
  b) No resto dos concellos enumerados no anexo II respectaranse as limitacións para grupos de persoas no correspondente ámbito territorial e deberase usar sempre máscara dentro do vehículo cando se trate de persoas non conviventes

  - Al final de la orden, en Anexo, se recoge la relación de los Concellos encuadrados en cada uno de los niveles (A, B, C Y D).

  Concellos Grupo A (máximo)

  Barco de Valdeorras (O), Boiro, Cambados, Grove (O), Meaño, Pobra do Caramiñal (A), Sanxenxo.

  Concellos Grupo B (alto)

  Arzúa, Avión, Baiona, Barbadás, Burela, Carballiño (O), Carballo, Cervo, Fisterra, Foz, Gondomar, Illa de Arousa (A), Marín, Melide
  Nigrán, Oleiros, Ourense, Poio, Pontevedra, Porto do Son, Ribadeo
  Ribeira, Rosal (O), Tomiño, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Vimianzo, Viveiro.

 • Estudio normativo sobre limitación del derecho de movilidad

  En este documento se analizan las restricciones al derecho de movilidad vigentes tras el estado de alarma. Las modificaciones sobre esta normativa se pueden producir en cortos espacios de tiempo, debido a cambios en las circunstancias, por los datos que maneja la Administración (en este caso la Xunta de Galicia, que es la que establece las restricciones de movilidad en nuestra Comunidad Autónoma); por ello es importante estar atentos a las sucesivas actualizaciones que se van publicando en esta web al respecto de las normas vigentes.